Skip to main content

Εικονική Εργασία Πεδίου και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Υβριδική Προσέγγιση Μάθησης (1ed. 2024) UNED

Play course video

Αυτό το MOOC αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 V-Global, με τίτλο "Virtual Field Work in the Context of Global Change - a Blended Learning Approach for Higher Education". Δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εντός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωταρχικός στόχος είναι η υποστήριξη των πανεπιστημιακών καθηγητών στην υιοθέτηση ψηφιακών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας εικονική εργασία πεδίου και συμμετοχικά εργαλεία. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την παγκόσμια αλλαγή λειτουργεί ως καταλύτης, επιτρέποντας στους/τις εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν θέματα αειφορίας στη διδασκαλία τους και να αναπτύξουν αποτελεσματικές παιδαγωγικές στρατηγικές. Μπορείτε να κατεβάσετε το flyer εδώ.

Στόχοι

Γενικοί στόχοι:

 • Προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε πανεπιστημιακό επίπεδο με την καθοδήγηση των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση ψηφιακών και καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας, όπως η εικονική εργασία πεδίου.
 • Παροχή ποιοτικού υλικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης με την ενσωμάτωση μεθόδων διδασκαλίας που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες των φοιτητών.
 • Καλλιέργεια της συμμετοχικότητας στην υβριδική διδασκαλία στο πλαίσιο της ΕΑΑ.

Αναμενόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη της ευαισθησίας γύρω από την παγκόσμια αλλαγή ως καταλύτη για την εξέταση θεμάτων βιωσιμότητας στις μελλοντικές επαγγελματικές τους προσπάθειες.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παιδαγωγικών σεναρίων που έχουν δημιουργηθεί.

Τομέας γνώσεων

Εκπαίδευση

Περιεχόμενο

 1. Ενότητα 0 : Παρουσίαση και εισαγωγή: Αυτή η ενότητα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του μαθήματος.
 2. Ενότητα 1 : Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και την Παγκόσμια Αλλαγή: Σε αυτή την ενότητα, εμβαθύνουμε στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την ενσωμάτωση των εννοιών της ΕΑΑ και της παγκόσμιας αλλαγής στο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Ενότητα 2 : Δημιουργία Εικονικής Εργασίας Πεδίου: Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική προσέγγιση για την αξιοποίηση των εικονικών εκδρομών από την οπτική γωνία της ΕΑΑ.
 4. Ενότητα 3 : Συμμετοχικές διαδικασίες και εργαλεία: Η ενότητα σταθεροποιεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για μια ψηφιακή εργαλειοθήκη συμμετοχικών μεθόδων, ενισχύοντας τη συνολική μαθησιακή εμπειρία.
 5. > Αυτή η ενότητα ενθαρρύνει τη χρήση των δεξιοτήτων χωρικής και κριτικής σκέψης χρησιμοποιώντας τη συμμετοχική εργαλειοθήκη για τη δημιουργία ενός εικονικού ταξιδιού που ενσωματώνει απρόσκοπτα την ΕΑΑ και την παγκόσμια αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών.

Αξιολόγηση

 • Το μάθημα περιλαμβάνει 4 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ανά ενότητα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του MOOC και την πιστοποίηση απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 60%.
 • Οι ενδιάμεσες εξετάσεις για κάθε ενότητα συμβάλλουν κατά 80% στην τελική βαθμολογία, ενώ η τελική εξέταση αοφρά στο υπόλοιπο 20%.
 • Το τεστ κάθε ενότητας βαθμολογείται με 20 βαθμούς, με κάθε ερώτηση να βαθμολογείται με 4 βαθμούς. Το τελικό τεστ βαθμολογείται με 20 βαθμούς, με κάθε ερώτηση να βαθμολογείται με 2 βαθμούς. Η μέγιστη επιτεύξιμη βαθμολογία είναι 100 βαθμοί
 • Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης, το περιεχόμενο, την πολιτική επιστροφής χρημάτων και άλλα συναφή θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα FAQs της IEDRA
  Από την UNED Abierta, σας συνιστούμε να εγγραφείτε στο μάθημα ως ελεγκτής και να ξεκινήσετε τη διαδικασία διαπίστευσης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

  Προτεινόμενες απαιτήσεις όσων συμμετάσχουν

  • Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν άτομα με πάθος για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) και τη δέσμευση να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της Ατζέντας 2030.
  • Συνιστάται βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα βίντεο, το έντυπο αξιολόγησης και το συμπληρωματικό υλικό θα είναι στα αγγλικά.

  Ομάδα-στόχος

  • Καθηγητές πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να λάβουν κατάρτιση με σκοπό την ενσωμάτωση της εικονικής επιτόπιας εργασίας στις μεθόδους διδασκαλίας τους, ιδίως με έμφαση στην εκπαίδευση για την αειφορία.

  Μεταδεδομένα

  Οι λέξεις-κλειδιά περιλαμβάνουν:

  Παγκόσμια αλλαγή, υβριδική μάθηση, εξ' αποστάσεως μάθηση, εικονική εκδρομή, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτόμος διδασκαλία, συμμετοχική μάθηση, ψηφιακή μάθηση, πρόσωπο με πρόσωπο μάθηση.

  ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΣ ΣΑΣ

  Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από ειδικούς με μεγάλη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την εικονική εργασία πεδίου και τα συμμετοχικά εργαλεία. Η ομάδα περιλαμβάνει εκπαιδευτές/τριες με εξειδίκευση τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθηγητές/τριες σε προγράμματα γεωγραφίας σε επίπεδο πτυχίου και μεταπτυχιακού, καθώς και εμπειρογνώμονες σε συμμετοχικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες.

  • María Luisa de Lázaro Torres and Marta Gallardo Beltrán (UNED, Directors)
  • Caroline Leininger-Frézal (Université Paris Cité)
  • Cédric Naudet (Université Paris Cité)
  • Aurore Lecomte (Université Paris Cité)
  • Maria Pigaki (National Technical University of Athens)
  • Yannis Paraskevopoulos (National Technical University of Athens)
  • Sandra Sprenger (Universität Hamburg)
  • Kerstin Michalik (Universität Hamburg)
  • Neli Heidari (Universität Hamburg)
  • Constanze Struck (Universität Hamburg)
  • Javier Álvarez-Otero (UNED)
  • Julio Fernández Portela (UNED)
  • Rossen Kostadinov Koroutchev (UNED)
  • Francisco José Morales Yago (UNED)
  • Juan José Pons Izquierdo (UNED)
  • María Ángeles Rodríguez Domenech (EUROGEO)
  • Karl Donert (EUROGEO)
  • Grec Donert (EUROGEO)
  • Miguel Ángel Puertas Aguilar (EUROGEO)
  • Sophie Wilson (EUROGEO and St Mary’s University)
  • Eleni Mougiakou (Commonspace)
  • Giorgos Velegrakis (Commonspace)
  • Anastasia Christaki (Commonspace)

   

 1. Course Number

  VirtualFielTrips_GR_001
 2. Classes Start

  15 April 2024
 3. Classes End

  10 December 2024
 4. Estimated Effort

  25hs (1 ECTS)
 5. Price Audit

  0€
 6. Price Verified Certificate

  40€
Enroll