Skip to main content

Küresel Kalkınma için Veri Becerileri Eğitim Programı (1 ed. 2022) UNED

Play course video

Küresel olarak mevcut verilerin miktarı ve biçimleri katlanarak artmakta ve küresel kalkınma, potansiyelini kullanmak isteyen alanlar arasında yer almaktadır. İnsan kapasitesi ve muhakemesi, veri çalışmasının tüm aşamalarında kritik bir öneme sahiptir. Bu kurs, öğrencilerin küresel toplumda bir fark yaratmak için veri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders, sosyal bilimlerle ilgili lisans programlarındaki öğrencilere ve kariyerlerine yeni başlayan uzmanlar ve yeni mezunlar gibi diğer ilgili bireylere yöneliktir.

Öğretim Ekibi

Kurs Koordinatörü

María Jiménez-Buedo, UNED

Öğretim Ekibi

  Gianmarco Alberti, University of Malta
  Rachel Bennett, University of Gloucestershire
  Aytekin Çibik, Gazi University
  Saviour Formosa, University of Malta
  Janice Formosa-Pace, University of Malta
  Tatiana Eremenko, UNED
  Kenny Lynch, University of Gloucestershire
  Leire Salazar, UNED
  Paloma Ubeda Mollá, UNED

  Hedefler

  Bu kursun, aralarında vurgulamaya değer olduğu birkaç amacı vardır:

  • Sosyal bilimler mezunlarının yaptığı işlerde veri becerilerinin önemi konusunda farkındalığı artırmak
  • Öğrencilerin veri arama, hazırlama ve analiz etme ile ilgili beceriler kazanmalarını kolaylaştırmak.
  • Uzman olmayanlara yönelik etkili veri görselleştirme ve iletişim yoluyla öğrencilerin sonuçları paylaşmalarını sağlamak

  Bilgi Alanı

  Sosyal bilimler, Çalışma ilişkileri ve İşbirliği.

  İçerik

  Program 5 modülden oluşmaktadır:
  1)     İştah Açma: Bu modül, küresel kalkınmada veri becerilerinin nasıl kullanıldığını ve bu sektörde veri kullanımıyla ilgili kariyer olanaklarını sunar.
  2)     Malzemelerin Birleştirilmesi: Bu modül, sosyal araştırmacıların en sık çalıştığı veri türlerini ve ayrıca verilere nasıl erişileceğini ve kalitesinin nasıl değerlendirileceğini açıklar.
  3)     Yemeğin Hazırlanması: Bu modül, veri görselleştirmenin ne olduğunu ve nicel verileri analiz etmek için kullanılan temel teknikleri açıklar.
  4)     Yemeğin Sindirilmesi: Bu modül, sonuçlarınızı, özellikle uzman olmayan kişilere nasıl ileteceğinize ve bunların yüksek kaliteli karar verme için kullanılmasını sağlamaya odaklanır.
  5)     Hala Aç Mısınız?: Bu modül, veri becerilerinizi daha da geliştirmek için mevcut olasılıkları sunar ve küresel kalkınmada kullanılır.

  Değerlendirme sistemi

  Kurs, öz değerlendirme alıştırmalarından oluşur. Kullanıcı, kursun akreditasyonunu işleyebilmek için en son kısma kadar ulaşmalıdır. Sertifika seçeneği, kursun bitiminden sadece bir ay sonra geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra sertifika taleplerinin işlenmesi artık mümkün olmayacaktır.

  IEDRA SSS'leri, akreditasyon süreci, türleri, içeriği, getirileri vb. hakkında bilgiler içerir. UNED Abierta, kursa dinleyici olarak kaydolmanızı ve kurs başarıyla tamamlandığında akreditasyon talep etmenizi önerir..

  Hedef Kitle

  Sosyal Bilimler (Sosyoloji, Siyasal Bilimler, Ekonomi, ...) öğrencileri, kariyerlerine yeni başlayan uzmanlar ve yeni mezunlar gibi diğer ilgili kişiler.

  Teşekkür

  Bu ders, 2019-1-UK01-KA203-061973 hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği'nin ERASMUS+ programı tarafından ortak finanse edilen Development Counts: Data Skills for Global Development Research Project'in bir çıktısıdır. Proje, İngiltere'deki Gloucestershire Üniversitesi tarafından Gazi Üniversitesi (Türkiye), L-Università ta' Malta (Malta) ve Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, İspanya) ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Avrupa Komisyonu'nun bu kursun hazırlanmasına verdiği destek, yalnızca yazar görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

Los datos cada vez ganan más importancia como punto clave en el desarrollo de competencias analíticas en el aprendizaje, también en la formación reglada. Asimismo, cada vez más una gran proporción de empleos requieren manejar y analizar datos. Sin embargo, hay sectores, como el de desarrollo internacional que no hacen un uso eficiente del potencial que tienen los datos para cumplir sus objetivos, tampoco la formación en ciencias sociales parece haberse adaptado a las cambiantes necesidades del mercado laboral, ni en sus contenidos ni en sus enfoques. Para contribuir a solventar estas carencias, hemos elaborado recursos docentes originales para tratar de fomentar, entre los estudiantes de grado de ciencias sociales, el gusto por las competencias relacionadas con los datos.

Equipo docente

Coordinador del curso

Paloma Ubeda Mollá. Economía Aplicada y Estadística. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Equipo docente

 • Tatiana Eremenko
 • Leire Salazar
 • María Jiménez-Buedo

Objetivos

Este curso tiene varios objetivos entre los que cabe destacar:

 • Hacer más visible la importancia del uso de los datos en trabajos ocupados por profesionales de las ciencias sociales.
 • Adquirir conocimientos de búsqueda, tratamiento y análisis de datos.
 • Aprender a transmitir las ideas mediante una buena visualización de los datos y formas de comunicación dirigidas a no-expertos.

Área de Conocimiento

Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación.

Temario

Este curso estará compuesto de 6 módulos.

 1. Abriendo el apetito. Este módulo se centrará en cómo se utilizan las competencias en datos en el sector del desarrollo global, así como las posibilidades profesionales de utilizar datos en este sector.
 2. Planificación del banquete: Este módulo se centra en qué es una data strategy y cómo podemos desarrollar una dentro de una organización. También cubre cómo garantizar que el uso de datos sea ético.
 3. Ensamblando los ingredientes: Este módulo describe los tipos de datos más frecuentes con los que trabajan los investigadores sociales, así como cómo acceder a los datos y evaluar su calidad.
 4. Preparando la comida: este módulo explica qué es la visualización de datos y se propondrán formas eficientes de analizar y presentar los datos cuantitativos.
 5. Haciendo la digestión. Este módulo se centra en cómo comunicar sus resultados, a no-expertos en la materia, y asegurarse de que se utilicen para la toma de decisiones de alta calidad.
 6. ¿Aún con hambre? Este módulo presenta las posibilidades existentes para desarrollar aún más sus competencias en data skills, así que su uso en el sector del desarrollo global.

Sistema de evaluación

El curso se compone de ejercicios de autoevaluación. El usuario deberá alcanzar la nota de corte del curso para poder tramitar la acreditación.
La opción de certificado sólo estará disponible hasta un mes desde la finalización del curso; pasada esa fecha no se podrá tramitar.

En las FAQs de IEDRAdispone de la información sobre el trámite de las acreditaciones, tipología, contenido, devoluciones, etc.
Desde UNED Abierta  recomendamos inscribirse en el curso como oyente y tramitar la acreditación una vez superado el curso.

Requisitos recomendados

 • Inglés B1.

Público objetivo

 • Estudiantes de grados en Ciencias Sociales (Sociología, Ciencia Política, Economía, ...)

The quantity and forms of data available globally is increasing exponentially and global development is amongst the areas seeking to harness its potential. Human capacity and judgement is critical at all stages of data work,. This course has been designed as to help learners develop their data skills in order to make a difference in global society. This course is aimed at students on undergraduate social science related programmes, as well other interested individuals such as early career professionals and new graduates.

Teaching team

Coordinador of course

María Jiménez-Buedo, UNED

Teaching team

  Gianmarco Alberti, University of Malta
  Rachel Bennett, University of Gloucestershire
  Aytekin Çibik, Gazi University
  Saviour Formosa, University of Malta
  Janice Formosa-Pace, University of Malta
  Tatiana Eremenko, UNED
  Kenny Lynch, University of Gloucestershire
  Leire Salazar, UNED
  Paloma Ubeda Mollá, UNED

  Objectives

  This course has several objectives, among which it is worth highlighting:

  • To increase awareness of the importance of data skills in jobs held by social sciences graduates
  • To facilaite learners to acquire skills related to searching, preparing and analysising data.
  • To enable learners to share results through effective data visualization and communication aimed at non-specialists

  Knowledge area

  Social sciences, Labour relations and Cooperation.

  Content

  The programme is made up of 5 modules:
  1)     Opening the Appetite: This module presents how data skills are used in global development, as well as career possibilities of using data in this sector.
  2)     Assembling the Ingredients: This module describes the most frequent types of data social researchers work with, as well as how to access data and evaluate its quality.
  3)     Preparing the Meal: This module explains what data visualization is and the main techniques used to analyse quantitative data.
  4)     Digesting the Meal: This module focuses on how to communicate your results, particularly to non-specialists, and ensure they is used for high quality decision making.
  5)     Still Hungry:  This module presents existing possibilities to further develop your data skills and it’s use in global development.

  Evaluation system

  The course consists of self-assessment exercises. The user must reach the cut-off mark to be able to process the accreditation for the course. The certificate option will only be available up to one month after the end of the course. After this date it will no longer be possible to process certificate requests.

  The IEDRA FAQs contains information about the accreditation process, their types, content, returns, etc. UNED Abierta recommends to enrol in the course as a listener and request the accreditation when the course has been passed.

  Recommended prerequisites

  English B1.

  Target audience

  Students in Social Sciences (Sociology, Political Sciences, Economics, ...) as well other interested individuals such as early career professionals and new graduates.

  Acknowledgements

  This course is an output of the Development Counts: Data Skills for Global Development Research Project which was co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Union under grant agreement 2019‐1‐UK01‐KA203‐061973. The project was led by the University of Gloucestershire in the UK, in collaboration with Gazi Üniversitesi (Turkey), L-Università ta’ Malta (Malta) and Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, Spain). The European Commission's support for the production of this course does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 1. Course Number

  DataSkills_TUR_002
 2. Classes Start

  09 July 2024
 3. Classes End

  09 July 2025
 4. Estimated Effort

  25
 5. Price Audit

  0€
 6. Price Verified Certificate

  40€
Enroll